Sports

  • Naxxar Football Club (Naxxar Lions)

  • Naxxar Football Ground
​​